Kurzy neverbálního projevu

I když nevidím, můžu vypadat dobře – neverbální projev nevidomých

Kurzy s výše uvedeným názvem jsou určeny těžce zrakově postiženým lidem s aktivním přístupem k životu, kteří mají zájem dovědět se, jak ve svém neverbálním vystupování působí na ostatní a jak tyto své projevy případně změnit k lepšímu.

Kurzy staví na zkušenostech a poznatcích z dlouhodobého kontaktu a praxe s touto cílovou skupinou, které dokládají potřebu věnovat se neverbální složce toho, jak nevidomý člověk působí na své vidící okolí. Jedná se o málo zmapovanou a prozkoumanou oblast. Samotní nevidomí lidé, zejména z řad těch aktivních a úspěšně začleněných, projevují velký zájem o kurz, který by jim umožnil pracovat na seberozvoji právě v této oblasti.

Ztráta zraku má mimo jiné za důsledek izolaci od přirozených zdrojů podnětů, jak proměnlivé jsou tváře a gesta lidí v sociálně a emocionálně různorodých situacích a jak se vlastními silami v tomto směru dopracovat k náhledu na sebe, na své neverbální vystupování včetně mimiky, gestikulace, postojů a pohybů těla, případně co se pokusit korigovat. Ztrátou zraku se člověk odpojuje od potřeby – mnohdy nakonec i schopnosti – zrcadlit svým neverbálním chováním řeč těla svého komunikačního partnera a působit v souladu se svými schopnostmi a lidskými kvalitami.

Nedostatečně zvládaný neverbální projev, který může být nečitelný, zavádějící nebo druhým nepříjemný, ztěžuje nevidomému člověku život ve všech oblastech, jako například v interakcích s veřejností, v navazování vztahů, při hledání zaměstnání, přátel i životního partnera.

V kurzech se účastníkům snažíme zprostředkovat náhled na to, jak na vidící okolí působí jejich neverbální projev. Při skupinové práci a individuálních konzultacích jsou účastníkům nabídnuty konkrétní neverbální projevy, jimiž své vystupování mohou zefektivnit, zčitelnit, zpříjemnit apod. Tyto nové postupy jsou s účastníky také nacvičovány. Cílem skupinové práce je také vzájemně se inspirovat ve strategiích zvládání situací, kde neverbální projev v kombinaci s absencí zraku přináší problematické momenty v komunikaci s vidícím okolím.

První kurz v sérii zpětnovazebných interaktivních programů k tématu neverbálního projevu nevidomých jsme v Rozhledně uspořádali ve spolupráci s Hudební akademií múzických umění v Praze na Malé straně. Skupina devíti zcela nevidomých účastníků se sešla s lektorkou, paní profesorkou Noemi Zárubovou, proděkankou HAMU, a společně prošli dva tříhodinové semináře. Práci v kurzu předcházelo pořízení videonahrávky s každým z účastníků zvlášť. Podle zadání lektorky měli zájemci o účast v kurzu před kamerou promluvit o několika silných osobních zážitcích, aby bylo možné zaznamenat, jakým způsobem dotyčný neverbálně vyjadřuje emoce, které právě líčí. Tyto videonahrávky se staly podkladem pro přípravu lektorky, která si tak zmapovala potřeby práce na neverbálním projevu skupiny konkrétních nevidomých, kteří se v kurzu měli sejít.

Každý nevidomý účastník dostal k ruce svého vidícího asistenta z řad studentů HAMU. Model práce ve dvojicích nevidomý–vidící se výborně osvědčil, takže u této praxe zůstáváme i u všech kurzů následujících.
Program kurzu probíhá jak ve dvojicích, tak v celé skupině, kdy účastníci procházejí sérií zpětnovazebných cvičení zaměřených na zvědomění zažitých stereotypů a na osvojení nových dovedností a efektivnějších strategií chování. Lektorka vše koordinuje a komentuje, v kurzech je prostor pro osobní reflexi a sdílení se skupinou. Velký důraz se klade na vzájemnou podporu a inspiraci a na celkovou skupinovou dynamiku vycházející z atmosféry vzájemné důvěry a pocitu bezpečí.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali vedení HAMU za přijetí, kterého se celé akci na půdě HAMU dostalo. Paní profesorka Zárubová se na kurz pečlivě připravila a účastníkům se věnovala bez nároku na honorář.
Celkem jsme v daném tématu uskutečnili šest kurzů, na podzim 2018 chystáme sedmý.

Součástí programu kurzu se navíc staly individuální konzultace, na kterých se lektorka s každým z účastníků schází po absolvování obou skupinových setkání. Tímto způsobem chceme v souvislosti s neverbálním projevem účastníkům zajistit co možná nejdiskrétnější prostředí pro témata, která by mohla být vnímána jako ryze soukromá nebo by pro ostatní ve skupině nemusela být tak zajímavá.

V průběhu kurzů se postupně ukázalo, že pořizování videozáznamů je pro práci lektorky skutečně nezbytným nástrojem. Osvědčila se nám praxe, kdy veškeré dění při skupinovém programu je zaznamenáváno na videokameru, lektorka si po kurzu nahrávky prochází a využívá je jako podklad při přípravě následných kurzů i při individuálních konzultacích.

Lektorkou všech letošních kurzů je Terezie Kochová, která se práci s těžce zrakově postiženými lidmi věnuje celoživotně. Partnerem projektu je Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, kterou paní Kochová řadu let vede.

Kurzy a veškeré další aktivity v rámci projektu „I když nevidím, můžu vypadat dobře“ jsou realizovány za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Rozhledna tímto děkuje Světlušce za projevenou důvěru.

A tady můžete najít několik ohlasů účastníků kurzů I když nevidím, můžu vypadat dobře.

Bližší informace  k dalším kurzům neverbálního projevu můžete získat na info@rozhledna.info, kde vítáme i všechny vaše další vzkazy a dotazy.

Těšíme se na vás!